THÉP HỘP VUÔNG

Thép Ống Hàn Phi 168,DN150,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L

ong-han-phi-168

Thép Ống Hàn Phi 168,DN150,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L Thép Ống Hàn Phi 168,DN150,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L Thép Ống Hàn Phi 168,DN150 Thép ống hàn phi 168 x 2li-20li x 6m x12m Thép ống hàn phi 168 x 2li-20li x 6m x12m Thép ống hàn phi 168 x 2li-20li x 6m x12m Thép ống hàn phi 168 x 2li-20li x 6m x12m Thép …

Read More »

Thép Ống Hàn Phi 60.3,DN50,Tiêu Chuẩn ASTM/A53/A106/API5L

Thép Ống Hàn Phi 60.3,DN50,Tiêu Chuẩn ASTM/A53/A106/API5L Thép Ống Hàn Phi 60.3,DN50,Tiêu Chuẩn ASTM/A53/A106/API5L Thép Ống Hàn Phi 60.3,DN50 Thép ống hàn phi 60 x 2li-20li x 6m ống thép hàn mạ kẽm phi 60 x 2li-20li x 6m Thép ống hàn phi 73 x 2li-20li x 6m ống thép hàn mạ kẽm phi 73 x 2li-20li x 6m Thép …

Read More »

Thép Ống Hàn Phi 73,DN65,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L

ong-han-phi-73

Thép Ống Hàn Phi 77,DN65,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L Thép Ống Hàn Phi 73,DN65,Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L Thép Ống Hàn Phi 73,DN65 Thép ống hàn phi 73 x 2li-20li x 6m ống thép hàn mạ kẽm phi 73 x 2li-20li x 6m Thép ống hàn phi 73 x 2li-20li x 6m ống thép hàn mạ kẽm phi 73 x 2li-20li x 6m Thép ống hàn …

Read More »

Thép Ống Hàn Phi 76,DN70,Tiêu Chuẩn ASTM/A53,A106,API5L

images (12)

Thép Ống Hàn Phi 76,DN70,Tiêu Chuẩn ASTM/A53,A106,API5L Thép Ống Hàn Phi 76,DN70,Tiêu Chuẩn ASTM/A53,A106,API5L Thép Ống Hàn Phi 76,DN70 Thép ống hàn phi 76 x 2li-20li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 76 x 2li-20li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 76 x 2li-20li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 76 x 2li-20li x 6m x 12m Thép …

Read More »

Thép Ống Hàn Phi 51,DN45,Tiêu Chuẩn ASTM/A53/A106/API5L

ong thep han phi 51

Thép Ống Hàn Phi 51,DN45,Tiêu Chuẩn ASTM/A53/A106/API5L Thép ống hàn phi 51 x 2li-20li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 51 x 2li-20li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 51 x 2li-20li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 51 x 2li-20li x 6m x 12m Thép ống hàn phi 51 x 2li-20li x 6m x 12m Thép ống hàn …

Read More »