THÉP ỐNG ĐÚC

Thép Ống Đúc Phi 34 (APIL5L) ASTM/A106/A53

thep-ong-duc-34

Thép Ống Đúc Phi 34 (APIL5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) …

Read More »

Thép Ống Đúc Phi 27 (APIL5L) ASTM/A106/A53

thep-ong-duc-27

Thép Ống Đúc Phi 27 (APIL5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) …

Read More »

Thép Ống Đúc Phi 21(APIL5L) ASTM/A106/A53

thep-ong-duc-21

Thép Ống Đúc Phi 21(APIL5L) ASTM/A106/A53 Thép ống đúc 21 x 2.87 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép …

Read More »

thepongduc.net

thep-ong-duc

thepongduc.net Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 60 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 63 x 4 …

Read More »

Thép ống đúc.nét

thep-ong-duc

Thép ống đúc.nét Thép ống đúc 21 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 60 …

Read More »

Thép Ống Đúc.Net Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L

thep-ong-duc

Thép Ống Đúc.Net Tiêu Chuẩn ASTM/A106/A53/API5L Thép ống đúc 21 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống …

Read More »

Thép Ống Đúc 508

thep-ong-duc-508

Thép Ống Đúc 508,DN500,ASTMA106,API5L Thép Ống Đúc phi 508  x (51.6~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc phi 508 x (51.6~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc phi 508 x (51.6~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc phi 508 x (51.6~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc phi 508 x (51.6~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc phi 508  x (51.6~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống …

Read More »

Thép Ống Đúc – nét

thep-ong-duc DSCN1860

Thép Ống Đúc – nét Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 60 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống …

Read More »

Thép Ống Đúc ASTM/A106, A53/ API5L

thep-ong-duc DSCN1857

Thép Ống Đúc ASTM/A106, A53/ API5L Thép ống đúc 21 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 27 x 3,5 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 34 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 42x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 48 x 4 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép ống đúc 51 x 3 ly  x (6.000mm-12.000mm) Thép …

Read More »

Thép Ống Đúc Phi 325 ,Phi 406 ,Phi 610

thep-ong-duc-325

Thép Ống Đúc Phi 325 ,Phi 406 ,Phi 610 Thép Ống Đúc Phi 325 ,Phi 406 ,Phi 610  Thép Ống Đúc phi 325 x (51.6~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc phi 325 x (51.6~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc phi 325 x (51.6~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc phi 325 x (51.6~27.0) x (6.000mm-12.000mm) Thép Ống Đúc phi 325 x (51.6~27.0) …

Read More »